PV4入荷したみたい

秋葉原 フェイス パーツ館でPV4入荷したみたい
http://akiba.kakaku.com/shop/0711/16/013000.php